about me

Jianfeng Wang(王建峰)

Ph.D. candidate@ Department of Physics, Tsinghua University

Birth: 1987.4

Email:wang-jf10@mails.tsinghua.edu.cn


education experience

  • 2010-now Ph.D. in Condensed Matter Physics, Department of Physics, Tsinghua University (Advisor: Prof. Wenhui Duan)
  • 2006-2010 B.S. in Physics, School of Physical Science and Technology,Lanzhou University

work experience


selected publications

* Contributed equally.

"Electrically tunable multiple Dirac cones in thin films of the (LaO)2(SbSe2)2 family of materials"
Xiao-Yu Dong*, Jian-Feng Wang*, Rui-Xing Zhang, Wen-Hui Duan, Bang-Fen Zhu, Jorge Sofo, Chao-Xing Liu
Nature Comm. (Accepted)


"Electronic analog of chiral metamaterial: Helicity-resolved filtering and focusing of Dirac fermions in thin films of topological materials"
Lu Zhao*, Jianfeng Wang*, Junwei Liu*, Yong Xu, Bing-Lin Gu, Qi-Kun Xue, Wenhui Duan
Phys. Rev.B 92,041408(R) (2015). (Editors' Suggestion)


"Molecular Beam Epitaxy-Grown SnSe in the Rock-Salt Structure: An Artificial Topological Crystalline Insulator Material"
Zhenyu Wang, Jianfeng Wang, Yunyi Zang, Qinghua Zhang, Jin-An Shi, Tian Jiang, Yan Gong, Can-Li Song, Shuai-Hua Ji, Li-Li Wang, Lin Gu, Ke He, Wenhui Duan, Xucun Ma, Xi Chen, Qi-Kun Xue
Adv. Mater. 27, 4150-4154 (2015).


"Tuning surface Dirac valleys by strain in topological crystalline insulators"
Lu Zhao*, Jianfeng Wang*, Bing-Lin Gu, Wenhui Duan
Phys. Rev.B 91,195320 (2015).


"Structural stability and topological surface states of the SnTe (111) surface"
Jianfeng Wang, Junwei Liu, Yong Xu, Jian Wu, Bing-Lin Gu, Wenhui Duan
Phys. Rev.B 89,125308 (2014).